دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V5 16 GB (PNJ)
8 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از $69.33 CAD ماهانه
سفارش دهید

CPU
Intel Xeon E3 1240v5

CPU SPEC
3.50GHz, 4 Core, 8 Threads

RAM
16 GB DDR4 ECC RAM

DRIVES
1 x 256GB SSD

DRIVES
1 x 2TB SATA

BANDWIDTH
1 Gbps Unmetered

SPEED
Up to 10 Gbps Port

Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1270 V3 16 GB (PNJ)
10 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از $56.40 CAD ماهانه
سفارش دهید

CPU
Intel Xeon E3 1270 V3

CPU SPEC
3.50GHz, 4 Core, 8 Threads

RAM
16 GB DDR3 ECC RAM

DRIVES
1 x 64GB SSD

DRIVES
1 x 1TB SATA

BANDWIDTH
1 Gbps Unmetered

SPEED
Up to 10 Gbps Port

Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1270 V3 32 GB (PNJ)
6 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از $64.63 CAD ماهانه
سفارش دهید

CPU
Intel Xeon E3 1270v3

CPU SPEC
3.9GHz, 4 Core, 8 Threads

RAM
32 GB DDR3 ECC RAM

DRIVES
1 x 512GB SSD

BANDWIDTH
1 Gbps Unmetered

SPEED
Up to 10 Gbps Port